JUDr. Margita Medveczká

Margita Medveczká sa dlhodobo venuje obchodnému právu a právu nehnuteľností.

Právo vyštudovala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a už počas štúdia začala praxovať v oblasti práva – či už ako praktikantka v komerčno-právnej/advokátskej kancelárii, alebo ako dobrovoľníčka Spoločnosti priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar pri ochrane práv detí.

Pod vedením advokáta JUDr. Dušana Kubovčáka, u ktorého pracovala ako advokátska koncipientka, sa venovala rôznym oblastiam práva a následne sa začala špecializovať na obchodné právo a právo nehnuteľností, nielen pre slovenských, ale aj pre zahraničných klientov, preto sa zúčastnila Youth Legal Exchange v Californii.

Spolupráca s SPDD Úsmev ako dar viedla neskôr aj k spolupráci pri príprave legislatívnych návrhov v tejto oblasti, riešenia konkrétnych prípadov porušenia práv detí ako aj príprave pre založenie prvého Detského parlamentu. Svoje znalosti v tejto oblasti prehĺbila počas stáže v Holandsku a Francúzsku, týkajúcej sa procesných postupov a uplatnenia práv pred Európskym súdom pre ľudské práva v Štrasburgu.

Vlastnú advokátsku prax si otvorila 1. februára 2001.

Okrem práva obchodných spoločností, ktorým sa venuje dlhodobo, sa zaoberá tiež právom družstiev a právom pozemkových spoločenstiev, ktoré so sebou prinášajú ďalšie oblasti špecializácie a spájajú obchodné právo a právo nehnuteľnosti.

Rada prednáša o témach, ktoré sú jej záľubou, či už sú to nehnuteľnosti ( nájom, právo nehnuteľností - semináre pre realitných poradcov Remax) alebo ľudské práva (práva pacientov).