Aktuality

Článok, uverejnený v Bulletine Slovenskej advokácie č. 4/2019     Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 14.03.2018 zákon č. 110/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z.z. a ktorým sa menia a... » celý článok

streda, 22. máj 2019 JUDr. Margita Medveczká

Dňa 14.03.2018 bol Národnou radou Slovenskej republiky prijatý zákon č. 110/2018 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 97/2013 Z.z. o pozemkových spoločenstvách v znení zákona č. 34/2014 Z.z. a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej v texte len „novela ZoPS“). Novela... » celý článok

pondelok, 18. február 2019 JUDr. Margita Medveczká

Dňa 11.02.2019 bol v Zbierke zákonov SR zverejnený Nález Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 20/2014 zo 14. novembra 2018 vo veci vyslovenia nesúladu ustanovenia čl. I § 4, § 5 a § 6 zákona č. 140/2014 Z. z. o nadobúdaní vlastníctva k poľnohospodárskemu pozemku a... » celý článok

pondelok, 18. február 2019 JUDr. Margita Medveczká

  Zákonom č. 52/2018 Z.z., ktorý zmenil a doplnil zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre povinné osoby v zmysle § 5 cit. zákona ustanovená povinnosť ... » celý článok

štvrtok, 17. máj 2018 JUDr. Margita Medveczká

  Zákonom č. 52/2018 Z.z., ktorý zmenil a doplnil zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú pre právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a pre... » celý článok

štvrtok, 17. máj 2018 JUDr. Margita Medveczká

Na základe našich skúseností by sme Vás chceli upozorniť na niektoré problémové otázky vo veci zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov na Zhromaždeniach: Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len "Zhromaždenie") je upravené v § 5 zákona o poľovníctve. Je zvolávané... » celý článok

pondelok, 15. máj 2017 JUDr. Eva Hudák Kornhauserová

Oblasť poľovníctva na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 274/2009 Z. z., ktorý je účinný od 01.09.2009. Prostredníctvom tohto zákona sa vytvoril komorový systém, tzv. systém záujmovej samosprávy s podmienkou členstva na výkon poľovníctva a tiež systém prísnej kontroly... » celý článok

utorok, 18. apríl 2017 JUDr. Eva Hudák Kornhauserová

Občiansky súdny poriadok platný do 30.06.2016 bol zrušený zákonom č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý je teda účinný od 01.07.2016. Tento procesný predpis prináša mnoho zmien v súvislosti s civilným procesom. Nižšie uvádzame zmeny v kauzálnej príslušnosti súdov. Vo... » celý článok

utorok, 14. marec 2017 JUDr. Eva Hudák Kornhauserová