Aktuality

  Zákonom č. 52/2018 Z.z., ktorý zmenil a doplnil zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov je pre povinné osoby v zmysle § 5 cit. zákona ustanovená povinnosť ... » celý článok

štvrtok, 17. máj 2018 JUDr. Margita Medveczká

  Zákonom č. 52/2018 Z.z., ktorý zmenil a doplnil zákon č. 297/2008 Z.z. o ochrane pred legalizáciou príjmov z trestnej činnosti a o ochrane pred financovaním terorizmu a o zmene a doplnení niektorých zákonov sú pre právnické osoby, ktoré nie sú subjektom verejnej správy a pre... » celý článok

štvrtok, 17. máj 2018 JUDr. Margita Medveczká

Na základe našich skúseností by sme Vás chceli upozorniť na niektoré problémové otázky vo veci zastupovania vlastníkov poľovných pozemkov na Zhromaždeniach: Zhromaždenie vlastníkov poľovných pozemkov (ďalej len "Zhromaždenie") je upravené v § 5 zákona o poľovníctve. Je zvolávané... » celý článok

pondelok, 15. máj 2017 JUDr. Eva Hudák Kornhauserová

Oblasť poľovníctva na území Slovenskej republiky upravuje zákon č. 274/2009 Z. z., ktorý je účinný od 01.09.2009. Prostredníctvom tohto zákona sa vytvoril komorový systém, tzv. systém záujmovej samosprávy s podmienkou členstva na výkon poľovníctva a tiež systém prísnej kontroly... » celý článok

utorok, 18. apríl 2017 JUDr. Eva Hudák Kornhauserová

Občiansky súdny poriadok platný do 30.06.2016 bol zrušený zákonom č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok, ktorý je teda účinný od 01.07.2016. Tento procesný predpis prináša mnoho zmien v súvislosti s civilným procesom. Nižšie uvádzame zmeny v kauzálnej príslušnosti súdov. Vo... » celý článok

utorok, 14. marec 2017 JUDr. Eva Hudák Kornhauserová

Procesná legitimácia účastníka konania je zákonnou podmienkou, ktorá musí byť v konaní splnená na to, aby súd mohol vôbec vo veci samej konať. Ide v podstate o aktívnu alebo pasívnu vecnú legitimáciu účastníkov konania. Právna úprava účinná od 01.07.2016, kedy bol prijatý... » celý článok

pondelok, 6. marec 2017 JUDr. Eva Hudák Kornhauserová

Súčasná právna úprava nezakotvuje automatický nárok zamestnávateľa na náhradu výdavkov vynaložených na vzdelávanie zamestnancov, nakoľko starostlivosť o prehlbovanie alebo o zvyšovanie kvalifikácie zamestnancov je povinnosťou zamestnávateľa, ktorá mu vyplýva zo Zákonníka práce.... » celý článok

utorok, 21. február 2017 JUDr. Michaela Plesníková Pataráková

Žaloba o určenie vlastníckeho práva je v rámci pozemkového práva jednou z najfrekventovanejších žalôb. Odhliadnuc však od samotnej podstaty sporu, je potrebné, aby žalobca splnil procesné podmienky, bez preukázania ktorých súd nebude vo veci samej konať. Preukázanie naliehavého... » celý článok

utorok, 7. február 2017 JUDr. Eva Hudák Kornhauserová