JUDr. Eva Hudák Kornhauserová

Eva Kornhauserová vyštudovala právo na Paneurópskej vysokej škole a zároveň Akadémiu Policajného zboru v Bratislave. Počas štúdia sa zúčastnila štúdijného pobytu v Budapešti.

Po skončení štúdia pôsobila na Akadémii Policajného zboru v Bratislave. Počas pôsobenia na tejto inštitúcii získala osvedčenia na výkon funkcie bezpečnostnej techničky a techničky požiarnej ochrany.

Následne pracovala na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky na odbore právnych služieb, oddelenie právneho zastupovania. Počas práce na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky nadobudla cenné skúsenosti v oblasti zastupovania pred súdmi Slovenskej republiky.

V advokátskej kancelárii JUDr. Margity Medveczkej pracuje od roku 2015 ako advokátska koncipientka. Venuje sa rôznym odvetviam práva, a to od pozemkového práva, cez právo poľovníctva, pracovné právo, rodinné právo, priestupkové právo, až po trestné právo.

Poskytuje právne rady klientom advokátskej kancelárie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a v oblasti požiarnej ochrany. Okrem uvedeného sa zameriava taktiež na ochranu osobných údajov a príprave dokumentácie na tomto úseku pre klientov.